Máy tính BMR - Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản

Woman
Man
BMR1,4851,668kcal/day
Sedentary
lifestyle
1,7822,002kcal/day
Lightly active
lifestyle
2,0422,294kcal/day
Moderately active
lifestyle
2,3022,585kcal/day
Very active
lifestyle
2,5622,877kcal/day
Extra active
lifestyle
2,8223,169kcal/day

Máy tính BMR này sẽ giúp bạn tính Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, là lượng năng lượng bạn cần để duy trì các chức năng cơ bản của cơ thể.