Công cụ chuyển đổi bộ phận trên mỗi đơn vị

0
0

Bộ chuyển đổi bộ phận trên mỗi đơn vị là một công cụ hữu ích để chuyển đổi giữa các đơn vị đo lường khác nhau. Bộ chuyển đổi này có thể được sử dụng để chuyển đổi giữa phần triệu (ppm), phần trên tỷ (ppb) và phần nghìn tỷ (ppt). Chỉ cần nhập giá trị chuyển đổi mong muốn và kết quả được hiển thị ngay lập tức.