Bài tập Nhân

✗0
✔0
5 x 2 =
?
Options

Đây là một trò chơi thực hành toán học đơn giản cho trẻ em giúp học các bảng cửu chương. Người chơi được đưa ra một bài toán nhân và họ phải nhập câu trả lời. Nếu đúng, họ sẽ được cộng điểm. Trò chơi theo dõi điểm số của người chơi và bao nhiêu câu trả lời đúng mà họ có.