Bài tập bổ sung

✗0
✔0
46 + 34 =
?
Options

Đây là một trò chơi thực hành toán học cơ bản để cộng. Trò chơi đưa ra một vấn đề và người chơi phải nhập câu trả lời. Nếu câu trả lời đúng, người chơi được thưởng một điểm. Nếu câu trả lời sai, người chơi có cơ hội thử lại.