Máy tính hàm lượng cồn trong máu (BAC)A woman having 68 kg or 152 pounds will have 0% blood alcohol content in approximately 2:23h after consuming 17.7 ml pure alcohol.

A man having 68 kg or 152 pounds will have 0% blood alcohol content in approximately 2:17h after consuming 17.7 ml pure alcohol.

Woman after:
Blood alcohol content:
Man after:
2 min
0.04 %
-
37 min
0.03 %
17 min
1:12h
0.02 %
57 min
1:48h
0.01 %
1:37h
2:23h
0.00%
2:17h

Máy tính Nồng độ cồn trong máu (BAC) này có thể được sử dụng để ước tính nồng độ cồn trong máu của bạn dựa trên lượng rượu bạn đã uống, cân nặng của bạn, thời gian bạn đã uống rượu và giới tính của bạn. Máy tính BAC này không phải là định nghĩa hợp pháp về nồng độ cồn trong máu, mà chỉ dùng để ước tính nồng độ cồn trong máu của bạn.