Máy tính hàm lượng cồn trong máu (BAC)

BAC
0.04%
2 min
-
0.03%
37 min
17 min
0.02%
1:12h
57 min
0.01%
1:48h
1:37h
0.00%
2:23h
2:17h

Máy tính Nồng độ cồn trong máu (BAC) này có thể được sử dụng để ước tính nồng độ cồn trong máu của bạn dựa trên lượng rượu bạn đã uống, cân nặng của bạn, thời gian bạn đã uống rượu và giới tính của bạn. Máy tính BAC này không phải là định nghĩa hợp pháp về nồng độ cồn trong máu, mà chỉ dùng để ước tính nồng độ cồn trong máu của bạn.